Cirkev adventistov siedmeho dňa Liptovský Hrádok

Aktuality

Rozlúčka so sestrou Martou Pernischovou

V sobotu 25. Septembra sme odprevadili na dočasný odpočinok našu milovanú sestru Martušku Pernischovu vo veku 88 rokov. Martuška bola takým slniečkom vo zbore Liptovský Hrádok. Rada Spievala, mala rada Pána Ježiša a nám všetkým prinášalapokoj a radosť. Úsmev na jej tvári nikdy nechýbal. Milovala prírodu, svoju záhradku, kde sa vždytešila a ďakovala Bohu za úrodu a požehnanie. Mnohokrát nás obdarila plodmi svojej záhradky. Veľká vďaka patrí jej dcére Zuzke, ktorá sa o ňu s láskou starala v jej ťažkých chvíľach života.

Martušku potešovali slová z Písma a to Žalm 23. "Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku ..." Tieto a mnohé iné slová z Písma jej dodávali istotu spasenia v Ježišovi Kristovi. Tešila sa, že Ježiš príde tak ako to sľúbil, zastane nad jej hrobom a zavolá jej meno. Veď zavolal aj Lazara z hrobu. Istota vzácna, Ježiš je môj, pokoja blaha, bezpečný zdroj. To sú slová jej obľúbenej piesne, ktorú spievala až do konca. Aj my sa tešíme na to, keď príde Pán Ježiš, že sa znova uvidíme. Veď on sám to povedal. Čítame o tom v  Tesaloničanom 4 kapitole vo veršoch 13 - 18

13 Ale nechceme, bratia, aby ste nevedeli o tých, ktorí zosnuli, aby ste sa nermútili jako aj ostatní, ktorí nemajú nádeje. 14 Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel i vstal z mŕtvych, tak i Bôh tých, ktorí zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním. 15 Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. 16 Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; 17 potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. 18 Takže sa potešujte navzájom týmito slovami. 

p1030627.jpg

[ Životný MÍĽNIK zboru L. Hrádok ]

Slovo míľnik znamená stĺp pri ceste označujúci vzdialenosti, alebo, tiež dôležitú udalosť (životný zlom), dôležitý objav, ktorý tvorí medzník, medzi obdobiami nášho života.
Slovo míľnik je odvodené z latinského "milia (passum)" = tisíce (krokov). Míľnik je teda kameň označujúci míľu. Náš život je vyplnený  rôznymi míľnikmi. Za také najvýznamnejšie môžeme spomenúť: nástup do školy, vstup do dospelosti, vstup do práce, svadba, rodičovstvo, odchod vzácnej osoby z našej blízkosti ...

Keď sa pozriem do minulosti života nášho zborového spoločenstva v L. Hrádku, tak jeden z MÍĽNIKOV, bol prítomnosť  kazateľa Jozefa Plachého, manželky Anetky a dcér Lindy a Katky.

Odkazy

Kontakt

Adresa:
Hurbanova 221/10
033 01 Liptovský Hrádok
Zobraziť na mape
Miestny kazateľ:
Marek Riečan

Vedúci zboru:
Marek Greš
0902 223 355